Stenbäcken - Naturreservat

Stenbäckens naturreservat
Vid Stenbäcken finns EU:s rikaste förekomst av späd bäckmossa.
Naturreservatet Stenbäcken bildades för att bevara en naturlig skogsbäck med en unik kryptogamflora (t. ex. lavar, mossor och svampar). Karakteristiska växt- och djursamhällen i bäckens närhet ska skyddas. Reservatet ska även bevara biologisk mångfald i ett område med värdefull näringsrik granskog med lövinslag och ge goda förutsättningar för dess typiska arter. Berggrunden inom reservatet domineras av granit med en diabasgång.

Vid bäcken finns EU:s rikaste förekomst av späd bäckmossa. Arten är rödlistad i kategorin sårbar. I övriga delar av området har flera rödlistade arter påträffats, huvudsakligen bland lavar och svampar, men här växer även en artrik kärlväxtflora.

En del av naturreservatet ligger inom Natura 2000–området Mögrevsbäcken som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Text är hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/stenbacken.html där du kan läsa mer om naturreservatet.

Vägbeskrivning: ca 4 km norr om Gåsborn, vid sjön Mögrevens västra strand.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Stenbäckens naturreservat
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra