Nordmarksmyrarna - Naturreservat

Nordmarksmyrarnas naturreservat
Här ligger ett av Värmlands största rikkärr i ett myrområde som klassats till högsta värdeklass.
Nordmarksmyrarna är ett komplex av mossar, sumpskogar och olika typer av kärr. Området är lämpligt för friluftsliv under alla årstider, till exempel med möjlighet för sportfiske i Nordmarksälven som flyter igenom reservatets norra delar.

I samband med Värmlands länsomfattande myrinventering i slutet av 1970-talet uppmärksammades Nordmarksmyrarnas naturvärden och klassades då, liksom i dag, till högsta värdeklass. De höga naturvärdena grundar sig på områdets mångformighet, representativitet, orördhet och dess välutvecklade rikkärrsvegetation.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, de värdefulla naturmiljöerna och områdets orörda karaktär. Syftet ska uppnås genom att de olika naturmiljöerna i huvudsak utvecklas fritt. De åtgärder som planeras är bränning, röjning och igenläggning av diken. Dessutom ska reservatet tillgängliggöras för friluftslivet samtidigt som det ska hållas fritt från exploatering och från negativ påverkan på hydrologin.

Texten är hämtad från https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/nordmarksmyrarna.html där det också går att läsa mer om reservatet.

Vägbeskrivning: Från riksväg 63 sväng mot Nordmark och väg 246. Efter cirka 15 km, sväng mot vänster. Kör över älven och vid nästa korsning sväng mot vänster igen (mindre än 1 km från väg 246). Kör längs grusvägen och senare även längs naturreservatet tills du kommer till parkeringen om cirka 3 km. Håll till höger i större korsningar.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Nordmarksmyrarnas naturreservat
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra