Naturreservat i Arvika

I Arvika finns elva naturreservat med intressanta och höga naturvärden. Glaskogen Naturreservat är med 28.000 ha det största område och har med 300 km vandringsleder ett högt värde för friluftslivet.
I Arvika finns det elva områden som är utsedda av Länsstyrelsen i Värmland till naturreservat med höga naturvärden. Intressant flora, fauna och landskapsbild är väl värda att bevaras särskilt i dessa områden. En del av dem har även kortare vandringsleder, fina utsiktspunkter och rastplatser.
Naturreservat med vandringsleder:

Bergs Klätt - område med intressant flora, ett rikt fågelliv och flera fornlämningar. Bergs Klätt är ett omtyckt utflyktsmål och inom reservatet finns flera markerade leder. Den tillgänglighetsanpassade leden är 1,2 km och den skyltade natur- och kulturstigen är 3,5 km lång.

Byamossarna - ett område med ödslig vildmarkskaraktär. Reservatet bildades för att bevara ett stort område med en mosaik av skog och myrar och är kommunens största sammanhängande myrområde. Från parkeringen går en vandringsled på 3,5 km runt Stentjärnet. Vintertid går dessutom flera skidspår i området och det är tillåtet att åka skoter på markerade skoterleder.

Glaskogen Naturreservat - Värmlands största naturreservat med natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag. Här finns det 300 km härliga vandringsleder, många fina rast- och övernattningsplatser samt en informationscentral och camping i Lenungshammar - den lilla byn som utgör hjärtat av reservatet. Läs mer: https://glaskogen.se/

Gårdsviksfjället - naturreservatet på östra sidan av Värmeln söder om Värmskog har bildats för att skydda gammal lövsumpskog, hällmarkstallskog samt frodig granskog. Från Gårdsvik går en väg till en parkeringsplats. Inga markerade leder i området.

Krokstadsön - ett naturreservat som skyddar de lövträdsrika öarna i östra delen av sjön Värmeln. Reservatet består till största del av vatten och öarna kan endast nås med båt. Vägen till landdelen är bommad och parkeringsplats saknas.

Perserud - Gammelskogsområde med tallar som är 300 år gamla. Reservatet bildades för att bevara ett skogsområde opåverkat till förmån för naturliga vegetationstyper. Tretåig hackspett kan ses i området. Vögbom vid Perserud, en skogsbilväg går till reservatet. Inga markerade leder i området.

Rackstadskogen - skogsklädda sluttningar mot sjön Racken och från parkeringsplatsen vid Jössestuga utgår flera markerade leder från 5-11 km.

Stömne - naturreservatet bildades för att bevara den nordligaste förekomster av sammanhängande ekbestånd. Området har också en intressant busk- och örtvegetation, samt en rik fågelfauna som främst präglas av lövskogsgynnade arter som nötväcka, blåmes och olika sångare. Markerad led från parkeringsplats.

Svarthavet - reservatet bildades för att skydda områdets barrnaturskog och dess sumpskogar, örtrika bäckdråg och artrika bergbranter. Svarthavet gränser till Glaskogens Naturreservats vid Glava Glasbruk. Från parkeringen går en vandringsled till reservatet och själva leden runt reservatet är på ca 5 km (sammanlagt är slingan på ca 8 km).

Öjenäsbäcken - är det första naturreservatet i Värmlands län som bildats för att bevara hotade arter i vatten. Det handlar bland annat om flodpärlmusslan, öring och arter av mossa. Från parkeringsplatsen i norra ändan av reservatet utgår en vandringsled på ca 4 km.

Örvattnet - den varierade naturskogen med gamla träd i olika ned-brytningsstadier ger livsutrymme för en mängd natur-skogsgynnade arter från mossor, svampar och lavar till insekter och fåglar. Området ligger mellan sjöarna Racken och Mangen. Vägarna i väster är stängda med vägbom och vägarna i öster håller låg standard. Inga markerade leder i området.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Naturreservat Arvika / Länsstyrelsen Värmland
Adress
Våxnäsgatan 5
Karlstad
Kommun: Arvika
Beskrivning
I Arvika finns 11 naturreservat. Platsen hänvisar till Länsstyrelsen i Värmland som har ansvaret för reservaten.
Tillbaka
Besök hemsida
Natursevärdheter