Naturreservat Fräkensjömyrarna

Fräkensjömyrarna
På våren ropar smålom över myrarna.
Naturreservatet Fräkensjömyrarna

I området har fågelfaunan flera norrländska inslag. Bland annat häckar gluttsnäppa, grönbena, tretåig hackspett och slaguggla. Dessutom har jorduggla, varfågel och småspov siktats under häckningstid. Tjäderpopulationen är relativt stark. Flera nordliga dagfjärilsarter är kända härifrån, såsom klintvisslare och gulfläckig glanssmygare. Av vedlevande skalbaggar bör nämnas raggbock, bronshjon och skrovlig flatbagge. Björn, lo och varg förekommer i området.
Kultur
Trots vildmarksprägeln finns en lång historia av mänsklig närvaro i området. Många invandrade finnar koloniserade skogsbygderna under tidigt 1600-tal. De tog upp svedjor i skogen och nyttjade myrarna till både slåtter och bete. På 1700-talet nådde järnhanteringen hit och stora mängder skog omvandlades av kolare i skogen till träkol, inom en ”kolmil” från hamrarna vid sjön Uppämten. Först på 1800-talet blev den grova timmerskogen intressant och naturskogarnas jätteträd föll för yxa och timmersvans.

Vägbeskrivning

Läge: Hagfors kommun, ca 18 km nordost om Hagfors.

Från Hagfors via Geijersholm. Sväng mot Gustavsfors. Vid en y-korsning innan Gustavsfors svänger du höger mot Laggåsen. Efter byn Laggåsen finns skylt - Fräkensjömyrarna 5 km. Följ därefter träskyltarna i varje vägkorsning fram till parkeringen.

Anordningar

Både Valpleden på 4,5 km eller den längre Alfaleden på 10,5 km tar dig genom skog, över våtmarker och förbi tjärnar. Rastplats och informationstavla finns vid parkeringen i södra delen av reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:
•skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
•plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
•ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som liggande eller stående torrträd. Endast kvistar och grenar från marken får tas till brasved.
•fånga eller skada däggdjur, fåglar eller grod- och kräldjur liksom att skada deras bo och lekplatser eller ta ägg, fånga insekter eller andra ryggradslösa djur,
•framföra terränggående motorfordon annat än för uttransport av fälld älg,
•framföra bil annat än på upplåtna vägar,
•medföra husdjur som ej hålls kopplat,
•sätta upp tavla, skylt eller liknande,
•utan tillstånd av länsstyrelsen anordna tävling (exempelvis orientering) eller liknande verksamhet som kan medföra risk för slitage på mark och vegetation.

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 1777 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Fräkensjömyrarna
Adress
Kommun: Hagfors
Vägbeskrivning
Från Hagfors via Geijersholm; sväng vänster mot Gustavsfors. Vid en Y-korsning innan Gustavsfors svänger du höger mot Laggåsen. Efter byn laggåsen finns skylten - Fräkensjömyrarna 5 km. Följ därefter träskyltarna i varje vägkorsning fram till parkeringen.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter