Lungälvsravinerna - Naturreservat

Brattforsheden
Lungälvsravinerna är ett av Värmlands bäst utvecklade och bevarade ravinsystem med möjligheter till vandring och rekreation.
På grund av slitna leder är området svårt att besöka. Vi rekommenderar att du är en väldigt van vandrare för att röra dig i framförallt norra delarna av reservatet.

Ravinerna har bildats genom erosion från små källflöden i mycket finkorniga jordarter. Från sjön Kalven i nordväst slingrar sig Lungälven sakta söderut. Vid Brattfors finns en gammal hytta och en damm som får vattendraget att stilla sig. Efter dammen kommer en forssträcka, varefter Lungälven återigen lugnar sig i meanderslingor. Eftersom Lungälven slingrar sig fram i sand följer material hela tiden med vattnet. Älven gräver sig därigenom allt djupare ned i de lösa jordlagren och skapar djupa raviner. Älvens lopp förändras ständigt och på vissa platser kan man se hur dalväggarna rasat.

Reservatet bildades för att bevara ravinsystemets ytformer och naturskogar med rik flora och fauna. Ändamålet är även att ge allmänheten goda möjligheter att uppleva och studera naturtypen i huvudsakligen ostört skick. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Den lummiga och fuktiga miljön i Lungälvsravinerna skapar förutsättningar för växter och djur som annars hotas av utrotning på många platser. Här växer ovanliga lavar, mossor och svampar liksom flera ovanliga kärlväxter. Bland de sistnämnda hittar man bland andra strutbräken, ögonpyrola, trolldruva, springkorn, källört och orkidéerna spindelblomster och tvåblad.

Djurlivet präglas av vattenmiljön och ofta möter man både strömstare och bäver utmed älven. Under vattenytan trivs den utrotningshotade flodpärlmusslan.

Text är hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/lungalvsravinerna.html där du kan läsa mer om naturreservatet.

Vägbeskrivning:
Ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet i Brattfors. Reservatet kan också nås söderifrån via p-platsen för Geijersdalsmossens naturreservat.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Brattforsheden
Adress
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Brattforsheden är ett Naturvårdsområde bestående av ett antal naturreservat med fina möjligheter till vandring i olika typer av natur.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra
Brattforsheden