Gullrosas berg Naturreservat

Skillingsfors
Naturreservat är 53 hektar stort och ligger 1 km sydost om Skillingsfors.
Reservatet som är 53 hektar, består huvudsakligen av en stor nyckelbiotop av typen hällmarkstallskog, med kringliggande sprickdalsgranskog och sumpskogspartier. Hittills har elva rödlistade arter observerats i området, de flesta knutna till gamla lövträd (ex. veckticka, gräddticka, läderlappslav), andra är tallved (ex.dvärgbägarlav). Området nyttjades in på 1960-talet för skogsarbete.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Namn
Gullrosas berg
Adress
Skillingsfors
Kommun: Eda
Beskrivning
Hela området är kuperat och består av nord-sydligt orienterade sprickdalar med mellanliggande tallbevuxna höjdryggar. Östra och västra gränserna ligger på 180 m.ö.h., medan högsta åsen når upp till 250 m.ö.h.
Vägbeskrivning
Från Köla följer man den slingrande landsvägen ca 12 km. Då ser du Öretjärnet på höger sida om vägen. Reservatets parkering med information om reservatet ligger inom reservatsområdet, på höger sida om vägen 300 meter efter tjärnet.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur