Guldplatshagen - Naturreservat

Guldplatshagens naturreservat
Guldplatshagen är en löväng med mycket artrik örtflora som brudsporre, tvåblad, smörbollar, slåtterblomma och underviol.
Den näringsrika berggrunden med kalk och grönstensförekomster medför att trakten har en rik flora. Den norra delen av reservatet utgörs av ett kalkpåverkat fuktängsstråk med inslag av några torrare delar med kalkpåverkad och hävdberoende ängsvegetation. Den södra delen domineras av ung björkskog.

Reservatet bildades för att skydda och bevara guckusko på en av länets få växtplatser. Guckuskon är som alla Sveriges orkidéer fridlyst. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Växter
Lövängen bär en mycket artrik örtflora med arter som brudsporre, tvåblad, smörbollar, slåtterblomma och underviol. Andra hävdgynnade arter är dvärglummer, fältgentiana, darrgräs, hårstarr, jungfrulin och kattfot. En för området sällsynt art som påträffas i fuktstråkets nedre del är trådfräken. Beståndet av guckusko har sedan 1950-talet ökat från c:a 10-15 till c:a 50-300 blommande plantor.


Text är hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/guldplatshagen.html där du kan läsa mer om naturreservatet.

Vägbeskrivning:
Från Filipstad: Kör länsväg 63 mot Hällefors. Efter korsningen mot Långban/Vansbro (länsväg 64/26) är det cirka 2,3 km kvar till avtag till höger mot reservatet (och Sandvikens camping). Efter avtaget viker man omedelbart till vänster. Därifrån är det c:a 1 km till mindre parkeringsplats på höger sida.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Guldplatshagens naturreservat
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra