Norra Lien Nature Reserve

Koppom
Söder om Koppom. Användes förr till säterdrift. I området finns många beskuggade lodytor (berg och klippor), lövskog och trädbeväxta myrar. Området har flera rödlistade arter.
This area was used for grazing in the old days. Here you will find shadowed plump areas from mountains and rocks, arbours and wooded swamps. Many redlisted species.
INFO
Place
Organizer
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Name
Norra Lien
Address
Koppom
Municipality: Eda
Description
Naturreservat, 109 ha. Området har ett stort botaniskt och zoologiskt värde, då det har livsmiljöer för ett stort antal vedlevande insekter samt kryptogamer såsom lavar, mossor och svampar.
Directions
Norra Lien, sign from road 177 south of Koppom.
Go back
Visit webpage
Nature